يادداشت ها
از زير خاکستر هر آتش

 

 

 

هر یک از خطراتی که به ملت ایران هجوم آورده است ،برای نابودگی ِ همیشگی ِ هر ملت ِ دیگری کافی بوده و همان گونه که تاریخ شهادت می دهد ،ملت های بزرگی که همدوش ِ او بوده اند ،بر اثر تسلط قوم دیگری ،اصالت خود را از دست داده و راه نیستی پیموده اند،ولی این ملت ِ پایدار از زیر خاکستر ِ هر آتش بزرگی مانند شراره ی فروزان بیرون آمده ،قد مردانگی عَلم کرده،وشایستگی ِ خود را به دنیا ثابت و آشکار ساخته است ؛چنان که به تلافی حمله ی اسکندر،امپراتوری عظیم ساسانی،به جبران غلبه ی تازیان ،تمدن درخشان ایرانی،به ترمیم استیلای مغول،شاهنشاهی بزرگ صفوی و به تلافی تاخت و تاز افغانان ،جهان گشایی نادر را به وجود آورده است.

از:اسناد احزاب سیاسی ایران،بهروز طیرانی،ج1،ص286 و 287.