يادداشت ها
بازهم ستم بر زبان فارسي (15)

55- در درس 8، ص 51 به بعد، دوبار از واژه ي "سؤالات" استفاده شده است، در حالي كه مي دانيم بايد تا جايي كه امكان دارد، از به كار بردن جمع مؤنث سالم در زبان فارسي بپرهيزيم. اما از ص 51 كه بگذريم، در ادامه ي همان درس (آدم آهني و شاپرك (1) )هفت مرتبه واژه ي "سؤال ها" به كار رفته است.

56- براي پي بردن به ميزان فصاحت و بلاغت در فارسي سال سوم دوره ي راهنمايي، اين چند جمله را به دقت بخوانيد: در ص 53:« شاپرك به طرف نور نارنجي رنگ چشم تروم جلب شد». خواننده از خود مي پرسد: تروم يعني چه؟ پاسخ را در سه سطر بعد مي يابد:« اسم من... تروم ... است».

نيز در ص 54، سطر 7:« آدم آهني با سماجت گفت: من بايد هركاري را كه برايش طراحي و برنامه ريزي شده ام، انجام دهم».

در ص 55، سطر 12:« واي! اگر خفاش او را گرفته باشد؟ دل آدم آهني گرفت».

57- در ص 57، در انتهاي متن «بيداري و هشياري» مي خوانيم: «از گلستان سعدي». روشن است كه «از» در آن جا نبايد در گيومه گذاشته شود.

58- در ص 58 چنين مي خوانيم:« [...] يكي از اصول نامه نگاري [،] دقت در انتخاب كلمات و عبارات ِ مناسب است.» با دقت در دو واژه ي «كلمات» و «عبارات» ميزان دقت نويسنده در آموزش نگارش فارسي ديده مي شود. درضمن، در دو صفحه ي 58 و 59، در مجموع، 5 مرتبه، واژه ي «عبارات» به كار رفته است! در ص 61 نيز كه دنباله ي «نگارش 3» است، همان واژه، دوبار تكرار شده است.

59- در يك سطر به آخر مانده، ص 64، به جاي «دائم» بايد «دايم» نوشته مي شد.

60- در تمرين و پرسش ص68، جمله اي مي خوانيم كه به هيچ وجه فصاحت لازم براي كتاب درسي فارسي دوره ي راهنمايي را ندارد؛ بخوانيد:« براي هر يك از آرايه ها كه تاكنون خوانده ايد با استفاده از كتاب هاي لغتي كه در مدرسه داريد يك تعريف مختصر بنويسيد. (اگر كتاب لغت در مدرسه نداريد، پس از بحث در كلاس و يادآوري آن چه تاكنون خوانده ايد تعريف آرايه ها را بنويسيد.)» در به كار بردن نشانه هاي نگارشي، كمبودهايي نيز در جمله ي نقل شده، ديده مي شود.


ادامه دارد...