يادداشت ها
بازهم ستم بر زبان فارسي (14)

51- در صفحه ي 41 شعري از سهراب سپهري چاپ شده است و در "بياموزيم" ِ صفحه ي بعد، درباره ي قطعه و مثنوي توضيح داده شده است! شما خود پيدا كنيد رابطه ي بين شعر سپهري را كه از نوع آزاد است با قطعه و مثنوي و آن چنان كه نام برده شده، غزل و قصيده.

در همان صفحه ي 42، مي گويد:« در قالب هاي شعري بايد به سه نكته توجه كرد: 1- طرز قرار گرفتن قافيه ها». نويسنده به قافيه بندي در شعر سنتي اشاره مي كند، اما آيا عبارت "طرز قرار گرفتن قافيه ها" مي تواند مطلب را برساند؟

52- در صفحه ي 43، حكايتي نوشته ي علي اكبر دهخدا آمده، ولي مأخذ آن مشخص نشده است. شايد آن مرحوم، آن را بر روي ورق پاره اي نوشته و به نويسندگان ِ كتاب كه از بزرگان و نام آوران ِ ادبيات معاصر ايران هستند! سپرده است تا روزي به بركت زحمات ايشان در كتاب مذكور به چاپ برسد و از گزند نابود شدن در اثر مرور زمان به دور مانَد. مي بينيد كه كتاب فارسي درسي علاوه بر آموزش دادن ادبيات به دانش آموزان، در امانت داري فرهنگي نيز نقش به سزايي دارد.

53- در صفحه ي 46، سطر 5 مي خوانيم كه: «در كشور ما، در سال هاي اخير تعداد افراد كتاب خوان، افزايش يافته است [...]». اين كه آيا واقعا تعداد افراد كتاب خوان افزايش يافته است يا نه و اصلا به چه كساني مي توان صفت "كتاب خوان" را اسناد داد، نكته اي ست كه خوانندگان آگاه خود بايد پاسخ دهند. اما به راستي نمي دانم اين مهم به وسيله ي نويسنده ي مجهول الهويه ي متن (دانش نام- درس 7) چگونه كشف شده و به اثبات رسيده است؟

54- در صفحه ي 47، تمرين و پرسش 7، جمله اي آمده است كه در اين جا بخوانيد و خود، به ميزان ادبيّت فارسي سال سوم دوره ي راهنمايي تحصيلي پي ببريد! «به كتاب خانه ي مدرسه يا منطقه ي آموزش و پرورش مراجعه كنيد و فهرستي از كتاب هاي مرجع كه در آن وجود دارد [،] تهيه نماييد، سپس در برابر هريك از كتاب شرح بسيار مختصري در معرفي آن بنويسيد».

 

ادامه دارد...