يادداشت ها
تب ِ کنگره


جلال قيامي

نمي دانم چرا برخي از اهل قلم به جاي اين که بنشينند و يک کار تحقيقي درست و درمان انجام دهند ،دچار بيماري ِ تب ِ کنگره مي شوند.آن ها مدام از اين همايش به آن همايش مي روند ،مي نشينند و مي خورند و برمي خيزند!مرتب مقاله هاي سفارشي مي نويسند ؛نه از سر ِ نياز جامعه که از سر ِ نياز به جايزه!شايد هم به اين اميد که روزي نوبت ِ بزرگداشت ِ خود ِ آن ها هم برسد.و البته اين هم خيلي دورنيست ؛چون به اين ترتيب که پيش مي رويم،کم کم براي هرننه قمري بايد بزرگداشت بگيرند!