يادداشت ها
عقل و سياست


روشن فكران ِ ما غالباً فاقد ِتقواي سياسي اند .به اندك خشم و نفرتي ،حتي شخصي،انواع تهمت ها را به طرف ِ مقابل مي زنند.آن ها نيزبه تأثيرِ ناگزيرِ ساختار ِ ساختارها گرفتار ِ حجيّت ِ ظنّ اند ، و اين است مايه ي اصلي ِ بدبختي ِ تاريخي ِ ما.ما هميشه ازيقين مي گريزيم و در حجيّت ِ ظن زندگي مي كنيم.حقيقت ِ امر اين است كه ما مردمي بسيارعاطفي و هيجاني ايم و همين حالات ِ عاطفي ِ خود را عقل و سياست نام مي گذاريم و بعد پشيمان مي شويم.

از: حالات و مقامات م.اميد،محمد رضا شفيعي كدكني،ص 19.