يادداشت ها
نفت و طلا
V


تا زمانی که دولت استعماری انگلستان زورمند است و تا زمانی که زبان خاین از لیره حرارت می گیرد،هرجاکه نفت و طلاست،نصیب اهالی آن بلاست.

روزنامه ی جبهه ی آزادی(ارگان مرکزی حزب ایران)،سال سوم،ش 190،پنج شنبه 7/3/1332،ص 4.