يادداشت ها
نخستين دولت آريايي
ايران تاريخ غريبي دارد و بايد ايرانيان مجدداً به مقام رفيع قديمي خود، ارتقا يابند. ايران، اول ْدولت آريايي ست كه ما همگي از آن منشعب شده ايم. ايران، اولْ دولتي ست كه قدم در ساختمان تاريخ عالم گذاشته و در جهانگيري با ملل ساكن فرات و نيل درآميخته. ايران، قرن هاي متوالي مصدر علوم جديد و مبلغ فنون و مهبط تربيت عالميان بوده است. ايران با تجاوزات يونان و روميان و عرب و مغول و ترك مقاومت كرده و مليت و قوميت خود را حفظ كرده و محبت وطن را در قلوب فرزندانش به جاوداني نهاده است. دو چيز مانع از ترقي ايران بوده: استبداد داخلي [و] قوه ي كشور گيري و توسعه ي ملكي.

از: مختصري از زندگاني سياسي سلطان احمد شاه قاجار، حسين مكّي، ص 76 و 77.