يادداشت ها
کينه و عداوت


روس ها به تمام وسایل متصوره :وعده،تهدید وغیره و غیره ،پیوسته موانع و مشکلات برای ترقی ملت ایران و اصلاحاتی که دولت در نظر می گرفت،ایجاد می نمودند.

روس ها کینه و عداوت مخصوصی نسبت به رژیم آزادی و بغض ِ بیّنی لجوجانه نسبت به وطن پرستان ایران ابراز می داشتند و در این رویّه برای وصول به مقصود ِ خود،از هیچ گونه ظلم و لطمه به حقّ ِ حاکمیّت ِ مملکت و هیچ نوع عملیات وحشیانه پروا نداشتند.[...]خلاصه آن که مظالم آنان حدّی نداشت.

از:مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار،حسین مکی،ص81.