يادداشت ها
حسّ ِ ترس


 

یکی از معایب ِاخلاقی و آثار تربیت ِغلطی که[...] به آن مأنوس گشته ایم ،وجود ِ حسّ ِ جبن و ترس است که هر کس برای حفظ ِ خود و یا آغاز ِ سخن ِ مقرون به واقعی ناچار از مداهنه گردیده بود.بلکه ریاکاری و تظاهر در ماها مرکوز شد.ولی حوادث ِ دنیا به ما نشان داد که هرکس ترسید ،قابل ِ وجود نیست و تنها عامل موثر ،شهامت و شجاعت است و البته برای حصول ِ چنین نتیجه ای باید از دست ِ جماعت استفاده نمود وتشکیل ِ جماعت ِ منضبط جز از طریق سازمان ِ حزبی عملی نخواهد شد.

 

از:اسناد احزاب سیاسی ایران،بهروز طیرانی،ج1،ص138.