يادداشت ها
لازم و مفيد


شادروان خلیل ملکی

 

اگر کلیه ی قضات و مأمورینی که به وجهی از وجوه در بازداشت و زندانی کردن ِ متهمین دخیل خواهند بود،در ایام تحصیل ِ خود،چند روزی زندانی شوند،به خوبی می توانند به دنیای زندان و زندانیان و روحیه ی حاکم بر آنان - که برای خود،دنیایی متمایز از دنیای آزاد است،پی ببرند.[..]زندانی شدن ِ هر دانشجوی حقوق و ضابط ِ دادگستری به عنوان ِ کارورزی ،امری بی اندازه لازم و مفید خواهد بود.

 

از:خاطرات روزنامه نگاران زندانی:خلیل ملکی،احمد ناظر زاده کرمانی،ایرج نبوی؛سید فرید قاسمی،تهران،آبی،چاپ دوم:1384،صص 45 و 46.