يادداشت ها
بازهم ستم بر زبان فارسی(4)

11- ص 8،سطر 1:" [...] مجتهدی دانشمند شده بود"،مگر مجتهد ِ غیر ِ دانشمند هم داریم؟! نکته ی دیگر، این که تکرار ِ دانشمند در این سطر و ص 6(سطر 11)که هر دو مربوط به درس 2 می باشد،تنگ بودن ِ دایره ی واژگانی ِ نویسنده را نشان می دهد.

 

12- ص 8،سطر 2:"[...] با گفتار و رفتار خود به دیگران درس ِ دین داری و اخلاق می داد".نویسنده توجه نداشته که همه می دانیم و در معارف ِ اسلامی دیده ایم که تبلیغ ِ دین در مرتبه ی نخست باید با عمل باشد و بعد،در سخن.به جا بود نویسنده،رفتار را بر گفتار مقدّم می کرد.

 

13-ص 8،سطر 2و3:"تا وقتی نظام شاهی و سلسله ی پهلوی بر ایران حکومت کند،مردم ایران به استقلال و عزت و آزادی نخواهند رسید".باید توجه داشت که رسیدن ِ مردم به استقلال و عزّت و آزادی فقط با سقوط ِ نظام شاه ممکن نبود،بلکه چیزهای دیگری هم لازم بود و هست! ادامه دارد... .