يادداشت ها
به كجا مـي رويم ؟


يادش به خير ! شاعرِ سر به هوايي داشتيم كه منزلش خيابان ِ " صفي علي شاه " بود و محل ِ كارش اوّل ِ " ناصر خسرو " . صبح كه ازمنزل بيرون مي آمد ، پياده راه ِ خيابان ِ " لاله زار " را در پيش مي گرفت. دراثناي قدم زدن ، مضمون ِ تازه اي به خاطرش مي آمد، هي  قدم مي زد و هي فكر مي كرد ؛هي فكر مي كرد وهي راه مي رفت ، تا وقتي كه سر از " دروازه غار " بيرون مي آورد، و ازبقّال ِ سر ِ كوچه مي پرسيد : " داداش ! ممكن است بفرماييد ، به كجا مي رويم ؟ "

راستي ، ما هم به كجا مي رويم ؟ به خيابان ِ " صفي علي شاه " ، " لاله زار " ، " ناصر خسرو " يا " دروازه غار " ؟

از: روزنامه ي بامداد، ش 59، دو شنبه 25/ 4/ 1358 ، ص 8.