يادداشت ها
كيمياي آزادي

رحيم اقدم

پرنده اي كه نديده ست غير كنج قفس

چه داند ازچمن ِ با صفاي آزادي ؟

كمال ِ لطف و صفاي بهشت را دارد

گلي كه رشد كند در فضاي آزادي

ز بس كه بر درو ديوار ِ اين قفس زده ام

شكسته بال و پر ِ من ،  براي آزادي

چو جهل و غفلت ِ ما ديد دزد ِ استبداد

ربود ازكف ِ ما كيمياي آزادي

نخست ، قامت ِآزادگيت مي بايد

به هر قدي نبرازد قباي آزادي

از:روزنامه ي بامداد،دوشنبه 11/4/1358،ش 28،ص 8.