يادداشت ها
به ياد طالقاني


در جريان جشن مبعث،خانمي بي حجاب وارد قسمت زنان " مسجد هدايت " شده بود.يک عده از زنان سروصدا راه انداخته بودند که چرا اين زن بي حجاب داخل مسجد شده.وقتي ايشان [آيةالله طالقاني] از قضيه مطلع مي شود،مي گويد:" هيچ عيب ندارد که اين زن هاي بي حجاب به جاي سينما رفتن ،به مسجد بيايند و گفتار مذهبي را گوش کنند." و به اين صورت،غايله را مي خوابانَد.

 ا ز:فصل نامه ي تاريخ، ش56،زمستان 1389،" آي‍ت الله طالقاني،روحاني پيش كسوت و نوگرا در عرصه ي مبارزات سياسي"،رحيم روحبخش ،ص 34و35.