يادداشت ها
بي بهره از علم


مگر آن ها که اکنون در کشورهای اسلامی ، اَمارت و حکومت دارند،چه کاره اند که آن ها از عهده برمی آیند و ما نمی آییم؟کدام یک از آن ها بیش از فرد ِ متعارف و معمولی لیاقت دارد؟بسیاری از آن ها اصلاً تحصیل نکرده اند.[...] رضا خان اصلاً سواد نداشت و سرباز بی سوادی بیش نبود!در تاریخ نیز چنین بوده است.بسیاری از حکّام ِ خودسر و مسلط ،از لیاقت ِ اداره ی جامعه و تدبیر ملت و علم و فضیلت بی بهره بوده اند.ر.ک: نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء ،آیةالله خمینی،1356،ص 188و189.

از: داستان انقلاب،محمود طلوعی،تهران،علمی،ص27