يادداشت ها
نقش اوباش در زنجان


 

هم زمان با بازگشت اتابک از اروپا ،در شهرها و ولایات مختلف ،مشروطه خواهان و مستبدین مبارزاتی را علیه یک دیگر آغاز کرده بودند.در همین زمان،سعدالسلطنه که پیرمرد درست کار ونجیبی بود،به حکومت زنجان منصوب شد.چند روزی از ورود او به شهر نگذشته بود که در صدد اقداماتی اصلاحی برای مردم شهر برآمد؛از جمله از دخالت اوباش،گردن کلفت ها و لوطی هایی که در اطراف ملا قربان علی مجتهد جمع شده بودند،در کارها جلوگیری کرد.

ملا که اوضاع را چنین دید،برای مقابله با وی،اوباش مزدور خود را بسیج کرد.به همین منظور،شش صد نفر از الوات و قداره بندهای زنجان در حالی که قداره ها و تپانچه های خود را در دست داشتند،طبق طرح تنظیم شده از قبل،ابتدا به بازار هجوم برده و بازاریان را مجبور به بستن مغازه هایشان نمودند.سپس از آن جا به دارالحکومه (واقع در میدان توپ خانه) حمله نموده و مشغول غارت و تخریب شدند.سعدالسلطنه نیز دستگیر و در نهایت ،زیر دست اوباش جان سپرد.

روز بعد،مریدان ملا قربان علی طی ارسال تلگرافی به دربار محمد علی شاه ،علت قتل وی را حمایت او از مشروطه خواهان عنوان کردند.

از:لومپن ها در سیاست عصر پهلوی،مجتبی زاده محمدی،تهران،نشر مرکز،چاپ دوم:1389،ص62.