يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز(43)


آرامگاه شیخ روزبهان ،از عارفان بزرگ ایرانی ،در محله ی " بالا کفّه " زیارت شد.قبرهای 40 تن از منسوبان ِ او هم در آن جا ست.شرح زندگی وی و پنج رباعی عارفانه نیز دیده شد ؛از جمله: اگر آهی کشم ،صحرا بسوزم/ جهان را جمله سرتاسر بسوزم.بر دیوار ،نام 27 اثر از او هم چون "عبهرالعاشقین" به چشم می خورد. فاتحه ای خواندیم و عکسی به یادگار گرفتیم.

شخصی نشانی امام زاده ای را به نام " امام زاده ی زنجیری"  به ما داد.وقتی به آن جا رفتیم،دیدیم همان امام زاده ای ست که در " مسجد نصیرالملک" زیارت کرده بودیم.

آمدیم به " امام زاده علاء الدین حسینی" ،برادر ِ شاه چراغ.در آن جا باز به خانم چادر دادند تا بتواند داخل برود.

در" خیابان قاآنی" دیدم بر در و دیوار، خبر فوت ومراسم چهلم ِ شاپور بنیاد ،شاعر نوسُرای شیرازی را زده بودند.

رفتیم به زیارت " هفت امام زاده" که از فرزندان امام صادق بودند .دیدم از سر ِ پارچه ی سبزی که پیش تر برای خانم خریده بودم،روی ضریح انداخته بودند.

ادامه دارد....