يادداشت ها
مبارزه با خرافات

سيّد محمد علي ايازي

يکي ديگر از نمونه هاي تفسير اجتماعي ِ آية الله طالقاني ،مبارزه با خرافات است.يکي از عوامل ِ انحطاط ِ جامعه،گرفتار شدن در دام ِ خرافات و عقايد ِ باطل و يا حتي بزرگ شدن ِ مسائل ِ کوچک و کوچک شدن ِ مسائل ِ بزرگ ِ ديني مانند ِ عدالت و اخلاق است که هم حوزه ي دين را منکوب مي کند و در طبقه ي تحصيل کرده ،دين را آسيب پذير مي کند و هم دينداران را مقلد وتابع بار مي آورد که با اندک مسئله اي تحت تأثير قرار مي گيرند.[...].

يکي ديگر از کارهاي آية الله طالقاني در تفسير اين بود که بسياري از صفات ِ اخلاقي که ما آن ها را مربوط به حوزه ي فردي مي دانيم،به حوزه ي جامعه تأويل مي داد.مثلاً زماني مي گوييم ،دروغ بد است .در اين جا از بُعد ِ فردي به اين مسئله توجه کرده ايم ،اما نگاه ِ ديگر اين است که با ديدي اجتماعي ،دروغ را بررسي کنيم و تأثير ِ تخريبي ِ آن را در نظام ِ تربيتي و اجتماعي و اقتصادي ومهم تر سياسي نشان دهيم و براي ريشه کن کردن ِ آن چاره اي بينديشيم.مثلاً اگر در جامعه ،حکومت ،نهاد اجتماعي و ... دروغ بگويد،چه اتفاقي مي افتد؟ در اين حالت،امنيّت و اعتماد ِ اجتماعي سلب مي شود.[...].

[...] افرادي هستند که با وجود ِ اشتباه ها ونواقص ِ فراوان در يک فرد ،هم چنان از او تعريف و تمجيد مي کنند.اين رفتار موجب مي شود ،هم کار براي مديران ِ جامعه سخت شود و آن ها متوجه کار اشتباه خود،نشوند و هم مردمي که مشکلات و کارهاي بد را مي بينند،تعجب کنند که چرا اين کار اتفاق مي افتد.

از:دو ماه نامه ي چشم انداز ايران،اسفند و فروردين ماه 1391،ش 72،" نوآوري هاي تفسيري آية الله طالقاني :گفت و گو با سيّد محمد علي ايازي"،صص 64 و 65.