يادداشت ها
تزريق فکر به افغاني ها

انگلیسی ها از دقیقه ی اوّل ِ سلطه به هندوستان ، این فکر را به افاغنه تزریق کرده اند که دولت ِ ایران ،دشمن ِ عمومی ِ آن هاست ، در حالی که مملکت ِ افغانستان،نژاداً ولساناً و مذهباً با ایران ،یکی هستند و در حقیقت،مغرب ِ افغانستان که سابقاً موسوم به ایالت ِ خراسان ِ شرقی بوده،یک قسمت از پیکر ِ دولت ِ ایران است که انگلیسی ها مزوّرانه این عضو را از جسم ِ ایران جدا کرده ، تولید ِ نفاق و مخالفت با ایران را طوری پرورانده اند که نتایج ِ آن را هنوز می بینیم و افاغنه ی جاهل،به قدری در این تبلیغات و تزریقات ِ انگلیسی ها مغروق می باشند که خصومت و عناد و لجاج و حسد به مملکت و دولت ِ ایران برای آن ها صفت ِ ثانوی شده [...] .امیدواریم سیاستمداران ِ آینده مِثل ِ سیاستمداران ِ معاصر در پلتیک ِ شرقی ِ ایران ،راه ِ خطا نرفته ،منافع ِ وطن و مملکت را از دست ندهند.

از: نظری به مشرق،سیّد مهدی فرّخ،ج 1 ( تاریخ سیاسی افغانستان) ، 1314 ش . ، صص 240 و 241.