يادداشت ها
حكومت سرهنگان

 

وقتي سرهنگان بر يونان حكومت يافتند ، مخالفان خود را تبعيد يا به زندان كردند و بعضي را نيز كشتند . پرفسور مانگا كيس ، استاد حقوق جزاي دانشكده ي حقوق آتن ، يكي از مخالفان حكومت آن دسته بود ، لاجرم از تدريس در دانشكده ممنوع شد . او روز پنجم فوريه ي 1969 ، در آخرين درسش خطاب به دانش جويان گفت : اين آخرين روزي ست كه اجازه دارم به شما درس بدهم . بنا بر اين ، در پايان اين ديدار ، از شما جوانان كه همه را چون فرزندان خويش ، گرامي مي دارم ، خدا حافظي مي كنم و مي گويم ، اين جدايي ، غرامتي ست كه به مكافات وفاداري به افكار و عقايدي كه همواره به آن مؤمن و وفادار بوده ام ، مي پردازم . دانشگاه ما ، پيوسته كانون آزادي و آزادگي و دانش و مردمي بوده و استادان در روزگار خفقان و اختناق هرگز از حقيقت گفتن و پيكار با بدي و زورگويي نهراسيده اند و حرمت كرسي هاي استادي را نيكو نگهباني كرده اند. پاسداري اين سنت مقدس ، نه تنها وظيفه ي استا دان است ، بلكه شما جوانان نيز بايد به انجام دادن اين رسالت عظيم ، كوشا و مصمم باشيد . شايد به مجاهدت شما و بيداري و همت ملت ، دگر بار افق تيره ي ميهن ما به فروغ آزادي روشن گردد.

ماه نامه ي يغما / س 27 / ش م 317 / ش 11 / بهمن ماه 1353