يادداشت ها
انگليسي ها

افراد ِ انگلیسی ، مردمان ِ با وجدان و صحیح العملی هستند. ولی در حکومت و سیاست،ظالم ترین و بی وجدان ترین ملل ِ عالَم ،نژاد ِ انگلوساکسون است که برای خودشان مردمان ِ با وجدان و شریف و برای سایر ِ ملل ، بی وجدان و ظالم ، و حتّی بی ادب هستند.

از: نظری به مشرق ،سیّد مهدی فرّخ،ج 1( تاریخ سیاسی افغانستان)، ص 239 ،پ 1 .