يادداشت ها
اخوان المسلمين

 

شاپور بختيار

اخوان المسلمين با انگليسي ها پيوندهاي قديم و عميق دارند.اَسناد ِ موجود ،شاهد ِ اين مدّعاست.از 150 سال پيش ،انگلستان  هميشه [...] با اعضاي اخوان المسلمين به طور ِ اخص ،روابط ِ نزديک داشته است.[...].اخوان المسلمين دست در دست ِ انگليسي ها عليه ناصر در مصر [...] توطئه کرده اند.

از: يک رنگي، شاپور بختيار،ترجمه ي مهشيد امير شاهي،فرانسه(پاريس)،چاپ چهارم:2006 ،ص 122 و 123.