يادداشت ها
دو طايفه

هر چه خرابی در مُلک ِ خدا می شود ،از دو طایفه است : اول از علما ،دوم ،از طایفه ی نسوان.و هر چه در مُلک ِ خدا هم آبادی می  شود ،از این دو طایفه است.

از: خاطرات وکیل التولیه میرزا محمد نواب رضوی،به کوشش علی اکبر تشکری بافقی، ص 825.