يادداشت ها
حدود ِ ايران

مملکت ِ ایران که از رودخانه ی سند تا قفقاز و ترکستان ،همه ،ملک ِ ایران خوانده می شود،خیلی ممکن است ،یک پادشاه ِ مقتدری، افغانستان ،غزنین،ترکستان،ارمنستان و عراق ِ عرب را تحت ِ یک حکومت [ در] آورده ،حدود ِ ایران را مِثل ِ قدیم معیّن نماید ،زیرا همه ی این ولایات،جزو ایران بود و ایران خوانده شده ؛ منتها طوایف ِ مختلفه هر کدام در یک نقطه ی ایران حکومت کرده و آن نقطه را ایران گفته اند .

از : خاطرات فرید ، ص 72.