يادداشت ها
گرو دادن به شيعه

ناصرالدین شاه در این اواخر پول نداشت ،ولی خود را هم چو قلم داده بود که پول دارم.در وقت ِ جنگ ِ روس با دولت ِ عثمانی ،سلطان عبدالحمید از ناصرالدین شاه پول قرض می خواست.ناصرالدین شاه دید پول ندارد و نمی خواهد که بدانند پول ندارد،جواب داد :هر قدر پول بخواهد ،در خزانه موجود است ،فقط دولت ِ عثمانی ،عراق ِ عرب یا اقلاً کربلا و نجف و کاظمین را الی خانقین ِ عرب و عجم را گرو بدهد و هرچه می خواهد ،بگیرد! دولت ِ عثمانی دید، اگر عراق ِ عرب را گرو بدهد به شیعه، دیگر از او نمی تواند بگیرد،علی هذا صرف ِ نظر کرد.

از: خاطرات وکیل التولیه میرزا محمد نواب صفوی،به کوشش علی اکبر تشکری بافقی،ج2 ،ص 757.