يادداشت ها
[ روز به روز ناتوان تر]


دکتر محمد رضا شفيعي کدکني

در مملکتي که هيچ کس در کار ِ خود،جدّي نيست و به گفته ي فروغ فرخ زاد ،مملکت ِ " اي بابا ولش کن !" است،يعني " مرز ِ پُر گهر" ! تا " قوت ِ غالب ِ " ما ايرانيان ،شايعه ست و ستون ِ فقرات ِ فرهنگ ِ ما را " حجيّت ِ ظن " تشکيل مي دهد،روز به روز از اين هم ناتوان تر مي شويم و گرفتار ِ شايعه هاي بزرگ تر و خطرناک تر.سرانجام بايد روزي جلو ِ اين گونه "تابو" پروري ها گرفته شود و صبحدم ِ " رئاليته" از شب ِ تاريخي و تخيّلي ِ ما طلوع کند.تمام ِ رسانه هاي اين مملکت در خدمت ِ دامن زدن به " حجّيِت ِ ظن " و شايعه پروري اند ،و اين براي نسل هاي آينده ،بسيار خطرناک است.از حشيش و ترياک و هرويين و شيشه و گراس هم خطرناک تر است.

از: صدها سال تنهايي در باب آراي شفيعي کدکني ، کريم فيضي،تهران،اطلاعات، چاپ يکم:1388، ص 347.