يادداشت ها
حمايت از ابليس


[...] ابوالفتوح احمدبن محمّد غزالي ِ واعظ،برادر ِ ابوحامد ِ غزالي از فقهاي شافعيه بود.[...] او در سخنان ِ خود،از ابليس حمايت مي کرد و او را سَروَر و رهبر ِ موحّدان مي دانست.روزي در منبر گفت:از ابليس بايد توحيد را فرا گرفت ؛به او امر شد غير ِ خدا را سجده کند ؛او امتناع کرد!

او يکي از روزها بالاي منبر ِ خطابه گفت: موسي (ع) به خداوند گفت:خدايا ! خودت را به من نشان ده .پروردگار فرمود: اي موسي!تو مرا مشاهده نمي کني .موسي عرض کرد:بار خدايا!تو آدم را برگزيدي و بعد،او را رو سياه کردي و از بهشت بيرون انداختي ،مرا به طور دعوت کردي و پس از آن ،دشمنان را بر من چيره ساختي تا مرا مورد ِ شماتت قرار دهند.بار خدايا!تو که با دوستان چنين مي کني،پس با دشمنان چگونه رفتار خواهي کرد؟!

از : فرهنگ خراسان ،عزيزالله عطاردي قوچاني،تهران،عطارد،چاپ يکم:1381،جزء سوم،ص 253و254 .