يادداشت ها
درآمد آسان ياب نفت


دکتر موسي غني نژاد

[...] کشورهايي همانند نروژ [...] سال هاست با دور نگاه داشتن ِ درآمد ِ نفت از بودجه ي عمومي،زير ساخت هاي کشور را به بهترين شکل تقويت کرده اند و براي نسل هاي آينده نيز ذخيره و پشتوانه ي عظيمي فراهم آورده اند .عقلانيّت ِ حاکم بر رفتار ِ نروژي ها در برخورد با نفت ،آن ها را نيز از بسياري از بحران هاي اجتماعي دور نگاه داشته و هزينه هاي حاکميّت را به شدّت کاهش داده است.اين موضوع،درست،نقطه ي مقابل ِ رفتاري ست که در ايران صورت گرفته است.

بسياري از کارشناسان و متفکران ِ اجتماعي معتقدند که بيش تر ِ ناهنجاري ها ي اجتماعي در کشور ِ ما نيز نتيجه ي رفتار ِ اشتباه ِ ما با درآمد ِ آسان ياب ِ نفت است.

ماه نامه ي تازه هاي انرژي ،سال سوم،ش 24،اسفند 1389،ص 9.