يادداشت ها
اضطراب،بهاي آزادي

 

اضطراب، بخشی از بهایی ست که برای آزادی ِ مسئولانه می پردازیم.[...] .اضطراب،تردیدی دردناک در مقابل ِ ضرورت ِ انتخاب بین ِ پاسخ های ممکن به یک وضعیّت ِ خاص است.تصدیق ِ هراسناک ِ این امر است که انتخاب های اساسی ِ ما علاوه بر خودمان،سرنوشت ِ دیگران را نیز رقم می زند.این ،احساس ِ گناهی برای لغزش هایمان است؛احساس ِ شرمندگی در مقابل ِ دیگران و نگاه ِ گرچه خاموش ،ولی ملامت بار و متهم کننده ی آنان است.بالأخره،اضطراب ،باز شناخت ِ این نکته است که ما در میان ِ مجموعه ی اشیا،ضرورتی نداریم و در نظر ِ بسیاری از آدم های پیرامون ِ خود،موجودی ناخوانده هستیم.[...] .تنها واقعیّت ِ بی چون و چرا ،این است که هر موجود ِ زنده ای رنج خواهد برد و خواهد مُرد.هر یک از ما ،موجود ِ تنهای بی یاور و محکوم به فنایی ست.

از: تفسیرهای زندگی،ویل و آریل دورانت،ترجمه ی ابراهیم مشعری،صص 269 و 270.