يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز(38)

خيابان ِ قاآني ،"مسجد ِ مشير" . بسته بود.در زديم.خادم ِ آن جا در را باز کرد و با لحن ِ بدي گفت : "چه کار داري ؟ گفتم :" مسافريم ؛مي خواهيم مسجد را ببينيم" .ما را به داخل راهنمايي کرد.گفت :" بس که دزد و معتاد و ولگرد هست،ما فقط هنگام نماز در را باز مي کنيم".

لاغر بود و اهل ِ شيراز و طرفدار ِ آقاي خاتمي.درباره ي ترور ِ حجّاريان هم اظهار نظر مي کرد.عکسي با او گرفتم.عکسي هم به ما نشان داد که خانم ِ ايرانگردي با او برداشته وبرايش فرستاده بود.

پيرمرد شکايت داشت که پس از 40 سال خدمت،ماهي 40 تومان به او مي دهند.نيز شيراز را شهري مي دانست پر از افغاني ،معتاد و دزد.او با چاي ،نُقل و پولکي از ما پذيرايي کرد .

اين مسجد را مشيرالملک ساخته که قبرش در کربلاست.

ادامه دارد ... .