يادداشت ها
آزادي ذهن

جان اشتيان بک

ذهن ِ آزاد و جست و جو گر ِ انسان ِ فردي ،ارزشمندترين چيز در دنياست.من براي اين مي جنگم : آزادي ِ ذهن ،که بي هيچ جهت ِ از پيش تعيين شده اي و هر جهتي که بخواهد ،بگيرد.و با هر انديشه ،مذهب يا حکومتي که فرد را محدود يا نابود کند ،بايد بجنگم.من همينم و براي همين زنده ام : مي توانم بفهمم چرا نظامي که بر پايه ي يک الگو بنا مي شود،بايد تلاش کند تا آزادي ِ ذهن را به نابودي بکشاند... من از آن [چنين نظامي] نفرت دارم و عليه ِ آن خواهم جنگيد تا آن چيزي [را] که ما را از حيوانات ِ غير ِ خلّاق متمايز مي کند،حفظ کنم.اگر شکوه و عظمت را بتوان کُشت،از دست رفته ايم.

از: تفسيرهاي زندگي ،ويل و آريل دورانت،ترجمه ي ابراهيم مشعري،ص 76.