يادداشت ها
هيچ چيز ، تازه نيست !


ارنست همينگوي

نسلي مي رود و نسلي ديگر مي آيد،امّا زمين تا به ابد پايدار است.

خورشيد هم چنان مي درخشد و خورشيد غروب مي کند و به همان جايي که طلوع کرده بود ،مي شتابد ... .

همه چيز به همان گونه که بوده است ،خواهد بود ... و در زير ِ خورشيد،هيچ چيز ، تازه نيست ... .

من تمامي ِ آن چه را که در زير ِ خورشيد انجام شده است ، ديده ام ؛ و بدان که همه بي هودگي و آزردگي ِ روان است .

از: تفسيرهاي زندگي ،ويل و آريل دورانت،ترجمه ي ابراهيم مشعري،ص 49.