يادداشت ها
بيدار شو!

 

 

شادروان علي اكبر گلشن آزادي  تربتي ( 1319 ه. ق -  1353 ه. ش ) روز نامه نگار ، شاعر و نويسنده بود. در شعر ، « گلشن » تخلص مي كرد و اين بيت معروف از اوست : برو قوي شو اگر راحت جهان طلبي / كه در نظام طبيعت ، ضعيف پامال است. سال ها نيز روزنامه اي به نام « آزادي » در خراسان منتشر مي كرد . او پس از اين كه در سن 73 سالگي در گذشت ، در قبرستان عمومي خواجه ربيع مشهد به خاك سپرده

شد. تذكره ي « صد سال شعر خراسان » از او به همت مرحوم استاد احمد كما ل پور به چاپ رسيده است .

او كه در رژيم سابق ، مدتي  را نيز در تبعيد گذرانده بود ، گاه شعر هاي تند و تيزي مي سرود . در اين جا

دو قطعه از آثارش را به عنوان نمونه مي آورم :

 

اين شعر در سال 1298 سروده شده است .

بازي گيتي

 

بازي گيتي نگر كه كشور ايران

ملعبه گرديده بهر بي هنري چند

 

بي خردان ، حاكمان ِ ردّ و قبولند

گوشه نشينند مردمان خردمند

 

صاحب ِ جاه و مقام و رتبه ي والا ست

آن كه به خصم  ِ وطن نمايد پيوند

 

گر به حقيقت، نظر نمايي ذي حق

يك تن ازين زندگي نبيني خرسند

 

هر طرفي ، صد هزار دست ، بلند است

از پي شكوا به ذيل ِعدلِ خداوند

 

حيله و نيرنگِ اجنبي به دل ِِ خلق

آن سان تخم نفاق و كينه پراكند

 

كز زن و شوهر برفت عاطفه و عشق

مهر نمانده ميان مادر و فرزند

 

جمله به خصميّ ِ يك دگر به شب و روز

كوشند از جان و دل ، به حيله و ترفند

 

 

بيدار شو

 

اي كشوري كه سابقه ي فرّ و شوكتت

روشن تر از فروغ  مَه و تابش خور است

 

گهواره ي تمدن و مهد شرافتي

تاريخ ِ پر فروغ تو ، زان تاج خاور است

 

اي ملتي كه جاهِ بزرگانِ دانشت

والا تر از عطارد و نجمِ دو پيكر است

 

با آن همه ذكاوت و هوش و خرد چرا

اكنون ز خواب غفلتت اين سان گران سر است !

 

بيدار شو كه گيتي در فتنه گستري ست !

هشيار شو كه زَهر حوادث به ساغر است !

 

غافل ممان كه دشمن خوني به خانه است

راحت مجو كه خصم بد انديش بر در است

 

اين مُلك ، خانه ي من و تو هست كاين زمان

ويران ز كينه توزيِ جمعي ستمگر است

 

بگشاي چشم و بنگر كز هر طرف زخصم

آهيخته به سوي تو ، شمشير و خنجر است

 

هم از درون به قتل تو ، دشمن گشاده دست

هم از برون به قصد تو ، خصم بد  اختر است

 

برخيز و متحد شو كاين داروي شگرف

درمان درد و راه تعالاي كشور است

 

از : ديوان گلشن آزادي، اقبال ، مشهد ، 1333 ، ص 232 .