يادداشت ها
پايان هر تمدن

نيکوس کازانتزاکيس

به اعتقاد ِ من ،نظام ِ بورژوايي ديگر قادر به حلّ و فصل ِ نيازها و نگراني هاي امروز ِ جامعه ي بشري نيست.از نظر ِ اقتصادي،اين نظام برپايه ي روابطي غارتگرانه و فردگرايانه و توليد و توزيعي نابرابر قرار دارد.از نظر ِ اجتماعي ،براي حمايت از روابط ِ انساني ،هيچ اخلاقي وجود ندارد.از نظر ِ سياسي،طبقه ي حاکمه اقتدارش را به سود ِ خود و به زيان ِ اکثريت ِ مردم به کار مي گيرد و هر گونه تغييري در متصديان و سازمان هاي اجتماعي عبث و بيهوده است.ما با چشم اندازي مواجهيم که نظاير ِ آن را در پايان ِ هر تمدني مي توان ديد.

از:تفسيرهاي زندگي،ويل و آريل دورانت،ترجمه ي ابراهيم مشعري،ص 454و455.