يادداشت ها
اگر راست مي گويند ...
آية الله خميني در سخنراني در شهر قم(21/1/1343): «اگر راست مي گويند،براي بي کاران کار پيدا کنند. اين جوان بعد 20 سال تحصيل، کار مي خواهد. فردا که فارغ التحصيل مي شود، سرگردان است. اگر معاشش فراهم نشود، نمي¬تواند دين خود را حفظ کند. شما خيال مي کنيد آن دزدي که شب ها از ديوار، با آن همه مخاطرات، بالا مي رود و يا زني که عفت خود را مي فروشد، تقصير دارد؟ وضع معيشت بد است که اين همه جنايات و مفاسد، که شب و روز در روزنامه ها مي خوانيد، به وجود مي آورد. وقتي که در زندان بودم، خبر آوردند که سرماي همدان به 33 درجه رسيده، بعد خبر آوردند که دو هزار نفر از سرما تلف شده¬اند. در آن حالت من دستم بسته بود،چه مي توانستم بکنم؟ اين تازه در همدان بود، البته در تهران و شهرهاي ديگر هم تلفاتي بود. دولت چه اقدامي مي نمود؟ در چنين وضع براي استقبال از اربابان خود، با طياره از هلند گل مي آورند! پول ملت فقير را تلف مي کنند، اجاره ي هواپيما که از هلند گل مي آورد، ، سي صد هزار تومان است! جبران کنيد غلط هاي خود را، اسلام را رعايت کنيد». (صحيفه نور، ج 1، ص 270).