يادداشت ها
[نياز به بازخواني تاريخ]

محمود اميد سالار

[...] تاريخ ِ تمدّن ِ اروپا هم مثل ِ تاريخ ِ تمدّن ّ ما فراز و نشيب هايي دارد.امّا هم قلم به دست ِ دشمن بوده است و هم به ما قبولانده اند که غربيان ،تافته ي جدا بافته و موجوداتي برتر و بهتر از ما هستند.امّا واقعيّت اين است که توحّش و بربريّتي که غربيان نسبت به مظلومين ِ جوامع ِ خودشان و نيز نسبت به مردمان ِ بي دفاع ِ جهان ِ سوّم نشان داده و مي دهند ،به حدّي ست که هيچ کشتار و غارت و ظلمي که از امرا و سلاطين ِ سرزمين ِ ما در بطون ِ تواريخ مضبوط است ،به گرد ِ آن هم نمي رسد.[...].

تعقيب ،دست گيري ،شکنجه و اعدام ِ مردم ِ بي گناه به اتّهام ِ جادوگري ،آن هم به صورت ِ گسترده در اروپا از قرن ِ سيزده ميلادي آغاز و تا قرن ِ هجدهم ادامه يافت.ده ها هزار نفر بي گناه ،قرباني ِ موج ِ بي امان ِ اين دست گيري ها ،شکنجه ها و اعدام ها شدند که تعداد ِ ايشان را تا هشتاد هزار تن برآورد کرده اند.

اکثريّت ِ قريب به اتفاق ِ اين مظلومين ،زنان ِ سال خورده و بي کس و کاري بودند که پس از محاکمه ،بر اساس ِ اعترافاتي که زير ِ شکنجه به دست آمده بود،به جادو و جنبل محکوم و بسياري از آن ها زنده زنده در آتش سوزانده شدند.[...].در کجاي تاريخ ِ اسلام چنين توحّش و ظلمي مي توان يافت؟[...].تاريخ ِ تمدّن ِ جهان را غربيان نوشته اند و چه به قصد و چه به عادت ،و بسياري شان هم از روي بي خبري ،تمدّن ِ ايران و اسلام را لوث و تحريف کرده اند و خودشان را بسيار بيش تر و بهتر از آن که بوده اند ، نمايانده اند و متأسّفانه ،ما هم روايت ِ ايشان را از تاريخ باور کرده ايم.

[...] سي صد سال طول کشيده است تا برخي طرز ِ فکرهاي غلط راجع به تاريخ و فرهنگ ِ ما در اذهان جايگزين شده يا جايگزينشان کرده اند.اين افکار به آساني و به يک سال و دو سال ريشه کن نخواهد شد.امّا آن چه که مسلم است،اين است که تاريخ ِ تمدّن ِ ايران از آغاز ِ اسلام تا کنون ،نياز به يک بازخواني و تحليل و تحقيق ِ اساسي دارد که ان شاءالله روزي آغاز خواهد شد.[...].

از:فصل نامه ي بخارا،ش 81،"يکي پند آن پير ياد آوريم "،محمود اميد سالار،ص 212 تا 216.