يادداشت ها
زبان فارسي

بيگانه اي از آشنايي پرسيد: " در ايران،زبان ِ فعلي کدام است؟"

آشنا گفت:" يکي زبان ِ روزنامه ها ؛يکي زبان ِعاميانه؛يکي زبان ِ شعري؛يکي زبان ِ اداري ها؛يکي زبان ِ بازاري ها؛و يک زبان ِ ديگر هم بوده است که کم کم دارد متروک و منسوخ مي شود ؛به آن مي گفتند،زبان ِ فارسي!"

از:حاضرجوابي هاي شيرين،اصغر ميرخديوي،ص ؟