يادداشت ها
[توسعه ي ناموزون]


احسان هوشمند

ما در ايران ،شاهد ِ توسعه ي موزون نيستيم.همه ي ايرانيان به نسبت ِ برابر يا حدّاقل نزديک به هم از مواهب ِ توسعه برخوردار نيستند.بايد به اين موضوع دقّت داشته باشيم.ضمن ِ آن که جامعه ي ايران به طور ِ کلي توسعه يافته نيست.ايران در رديف ِ کشورهاي کم تر توسعه يافته ي جهان است.[...] البته خطايي در سطح ِ ملي انجام گرفت و آن هم اين بود که در طول ِ جنگ ِ هشت ساله به سبب ِ تهاجم ِ عراق به مناطق ِ مرزي ،سرمايه گذاري در مناطق ِ مرکزي ِ ايران رشد ِ چشم گيري پيدا کرد و پس از جنگ بايد تجديد ِ نظر صورت مي گرفت ،امّا خيلي دير اين امر رخ داد.از سويي ،مناطق ِ مرکزي هم توسعه ي موزون ندارند.[...] .مجموعاً برنامه ي توسعه در ابران ناموزون بوده و روند ِ ناخوشايندي را طي کرده است.برنامه ي توسعه در ايران ،سليقه اي و شخصيّت مدار است و از يک راهبرد ِ بلند مدّت پيروي نمي کند.در کل،شاخص ِ توسعه در کمربند ِ مرزي ،پايين تر از ديگر از مناطق است .[...].از ابتداي انقلاب قرار بود در ايران محروميّت زدايي شود ،امّا اين روند بسيار کند بود.به همان ميزان که بين ِ تهران و ديگر مناطق ،ناهماهنگي وجود دارد ،بين ِ شهرها و مناطق ِ پيراموني هم توسعه به شکل ِ ناموزون جريان يافت.[...] در ايران ،مذهب است که مانع ِ دست يابي ِ برابر به قدرت مي شود،نَه گويش يا وابستگي ِ قومي.

از :دو ماه نامه ي چشم انداز ايران ،ش 70،آبان و آذر 1390،ص 174.