يادداشت ها
[تجربه ي تشيّع با قدرت]


دکتر ابراهيم يزدي

در طول ِ قرن هاي گذشته در مواردي مانند ِ حکومت ِ آل ِ بويه ،شيعيان توانستند قُدرت ِ حکومتي را به دست گيرند،امّا تجربه ي تشيّع با قُدرت،هيچ گاه تجربه ي موفّق و يا قابل ِ دفاعي نبوده است.حتا در دوران هايي که سلسله هاي ايراني – شيعه به قُدرت رسيدند و صاحبان ِ قُدرت به نام ِ شيعه حکومت کردند ،هرگز نتوانستند از جايگاه ِ قُدرت،الگوي مناسبي از آرمان ِ عدالت خواهي ِ شيعه را ارايه دهند.

در دوران ِ حکومت ِ آل ِ بويه ،اگرچه از نظر ِ فرهنگي ،گام هاي بلند ِ مؤثري برداشته شد،امّا مَنش ِ حکومت در رابطه با مَردُم و در رابطه با قُدرت،ثروت و مال اندوزي ،با معيارهاي عَلوَي ،فاصله بسيار داشت.شايد به همين سبب باشد که برخي از بزرگان ِ شيعه با تشکيل ِ دولت ِ اسلامي در غياب ِ يک امام ِ معصوم ،مخالف هستند.

از: چشم انداز ايران،ش 70،آبان و آذر 1390،"چرا و چگونه حسيني شدم"،ابراهيم يزدي،ص 27.