يادداشت ها
سه نکته

1-منشور ِ کوروش به عنوان ِ يکي از مصاديق ِ وجود ِ جامعه ي مدني در خاورميانه است.در اين منشور ،تمامي ِ گروه ها و اقشار تحت حفاظت قرار گرفته و حقوق ِ بشر و حقوق ِ مدني در آن مطرح شده است.

از:مهرنامه،سال دوم،خرداد 1390،"منشور کوروش يعني جامعه ي مدني در خاورميانه" ،توسلي،ص 20.

2- پس از پيروزي ِ انقلاب هم – در جمهوري ِ اسلامي مان- به زودي ديواري را بازسازي کرديم که روزي به فروريختنش دل خوش بوديم و آن را از دستاوردهاي انقلاب مي پنداشتيم.در اين ميان،يکي از ديوارها غم انگيز تر است: ديوار ِ ميان ِ دو گروه از هم رزم هاي گذشته که يکي مدافع ِ متعصّب ،و ديگري منتقد ِ دل سوز ِ انقلاب و نظام بود ،و رفته رفته دفاع ِ تعصّب آلود رو به کاستي گذاشت.شرح ِ ديوارهايي که بخش هايي از نخبگان –در اين سرزمين و جامعه- را از بخش هايي ديگر جدا مي کرد و مي کند،در اين تنگنا نمي گنجد.چه مي نويسم؟طبقه بندي ِ اين ديوارها هم به کاري نفَس گير نياز دارد.پُرآوازه ترين ديوار،همان بود که حوزه را از دانشگاه جدا مي کرد.

از:همان،"با چو مني دشمني از انصاف نيست"،عبدالمجيد معادي خواه،ص 47 .

3-مير شمس الدين اديب سلطاني: چپ بايستي سرزنده و سرحال بماند و به لحاظ ِ فکري کاملاً شاداب باشد.جهان بدون چپ ،تنگ دست تر است.يکي از ضايعاتي که بدان دچار مي شود،ميان مايگي است.از [...]بي نوايي ِ چپ ،چيزي حاصل نمي شود ،جز عقب ماندگي ِ ذهني ِ بيش تر ،توانگرسالاري ِ افسارگسيخته ،ثروت پرستي .فلاکت ِ چپ به زيان ِ توده هاي انساني،به زيان ِ فرهنگ و اخلاق است.

از:همان، " مسئله اي به نام چپ: يکي از فارسي نويس ترين روشن فکران ايراني کتابي به زبان انگليسي درباره ي چپ نوشته است " ،ص 47.