يادداشت ها
نيروي سوم


سارتر اصرار داشت که نويسندگان به رغم ِ تفاوت ِ زبان و محيط ِ زندگي،اين الزام ِ اخلاقي را دارند که " از هر پايگاهي عليه ِ بي عدالتي موضع بگيرند " و مهم تر از هر چيز ،براي پيش گيري از فاجعه ي غير ِ قابل ِ پيش بيني ِ يک جنگ ِ جهاني ِ ديگر،متحد شوند.او در يک مورد با دوگل موافق بود :بين ِ اتحاد ِ جماهير ِ شوروي و ايالات ِ متحده ي امريکا،بايد نيروي سومي سازمان يابد تا از انتخاب ِ تباهي جلوگيري کند." انتخاب ِ اتحاد ِ جماهير ِ شوروي به معناي از دست دادن ِ آزادي هاي مدني ست. ... اما بعد از پيروزي ِ ايالات ِ متحده ... کمونيسم نابود خواهد شد ... و سرمايه داري به سبب ِ اين که به آقايي ِ جهاني خواهد رسيد ،بسيار بي رحم تر خواهد شد.[...] " .

از: تفسيرهاي زندگي ،ويل و آريل دورانت،ترجمه ي ابراهيم مشعري،تهران ،نيلوفر،چاپ چهارم :1385،ص 280 .