يادداشت ها
منشأ ثروت ِ اَشراف


غلام رضا انصاف پور

ثروت ومکنت ِ طبقه ي بالا هم چون ديگر پديده ها اين سؤال را مطرح مي کند که از کجا پيدا شده است؟از راه ارث ِ پدران و نياکان که منشأ آن از تجاوز بوده ،يا در نتيجه ي بحران هاي اجتماعي و دغل کاري در بازار و احتکار و گران فروشي يا به وسيله ي دلالي و رباخواري و ربودن ِ امانت ها يا از طريق ِ بهره کشي از روستاييان و پيشه وران يا دزدي و رشوه خواري و راهزني و تردستي و فريب و تحميق ِ عوام به نام ِ دين و اماکن ِ زيارتي يا غصب ِ املاک و اموال و تصرّف ِ مال ِ يتيم و خيلي راه هاي ديگر که مي توانست وجود داشته باشد.امّا يکي از مهم ترين راه هايي که جنبه ي تاريخي دارد،پيدايش ِ ثروت از طريق ِ غارت ِ اموال و تملک ِ املاک ِ مزروعي و مسکوني و تصرّف ِ دسترنج ِ مَردُم و درآمدهاي ملي به وسيله ي مهاجمان ِ خارجي از هر سرزميني به سرزمين ِ ديگر بوده است.

تاريخ و تجربيات ِ روزمرّه ي زندگي ثابت کرده است که تمامي ِ اَشراف و فئودال ها و صاحبان ِ ثروت هاي نامحدود در ميان ِ هر قوم و هر ملت ،بيگانه ترين کسان اند و همانا دشمنان ِ عموم ِ مَردُم بوده اند [...] .

از: ساخت ِ دولت در ايران از اسلام تا يورش مغول،غلام رضا انصاف پور،ص 87 .