يادداشت ها
ژنرال گزارش مي دهد

تنگي ِ امر ِ نان و گندم همواره ناشي از خشک سالي نبود.يکي از علل ِ آن ،وجود ِ محتکران ِ بزرگ بود که محصول ِ گندم ِ نواحي ِ وسيعي را خريده و طي ِ ماه هاي زمستان انبار مي کردند.محتکران بدين وسيله مي توانستند قيمت گندم،آرد،و نان در پاره اي از شهرها را به چند برابر برسانند.اين گونه کارها بسيار رايج بود.ژنرال کاساکوفسکي گزارش مي دهد که در تبريز حتي در ميان روحانيون نيز کساني را مي شناخته است که بدين شکل ،به ثروت ِ خود،مي افزودند.

از:خاطرات نويسي ايرانيان،برت گ.فراگنر،ترجمه ي مجيد جليل وند رضايي ،صص 216و217.