يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز (32)


پنج شنبه 11/1/1379

آمديم براي بازديد از " ارگ ِ کريم خاني" .بليت خريديم و البته براي خانم با تخفيف ِ دانشجويي حساب شد.دخترم مرتّب مي گفت :" طفلک ،کريم خان ِ زند که سالي يک مرتبه به حمّام مي رفته !" از اين بنا در دوره هاي قاجار و پهلوي گويا به عنوان زندان بهره برداري مي شده .کريم خان در " عمارت ِ کلاه فرنگي ِ باغ ِ نظر" يا همان " موزه ي پارس"دفن گرديده است.آقا محمد خان قاجار به دليل ِ کينه توزي شديد دستور داد آن جا را نبش ِ قبر کنند.يک عکس از داخل ِ موزه گرفتيم و عکس ِ دوم را اجازه ندادند .

" مسجد ِ وکيل " را هم ديديم ،بدون ِ تخفيف ِ دانشجويي در بهاي بليت ِ آن ؛چرا که گفتند،زير ِ نظر ِ اداره ي اوقاف است و نمي شود.

" مدرسه ي آقا بابا خان" را ديديم ،که تبديل به حوزه ي علميّه شده بود .در زديم.خادم ِ آن جا در را باز کرد ؛رفتيم داخل ؛چندان جالب به نظر نرسيد.

از بخت ِ بد ،در ِ " حمّام ِ وکيل " هم بسته بود.چه قدر غمگين مي شود انسان هنگامي که از راهي دور براي ديدن ِ جايي بيايد و با در ِ بسته رو به رو شود!

" آرامگاه شيخ عبدالله کبير"  عارف ِ قرن هاي سوم و چهارم  را هم به زحمت پيدا کرديم که در آخِر ِ بازار ِ نو بود و کتابخانه اي هم داشت.

" موزه ي باغ ِ نارنجستان " را هم ديديم که در اختيار ِ " دانشکده ي معماري " بود.

وقت ِ زيادي صرف ِ پيدا کردن ِ " عمارت ِ ديوان خانه " کرديم که بعد،معلوم شد تعطيل است و در آن کار مي کنند.

"عمارت ِ شهرداري" ،نزديک ِ" ارگ کريم خان "است.با تخفيف دانشجويي بليت خريديم .در " باغ ِ قوام " دفترچه ي خاطراتم گم شد .خيلي ناراحت شدم .خوش بختانه بعد،پيدا گرديد.در يکي از طاقچه ها جا گذاشته بودم.

خانه ي " زينت الملوک " را ديديم .بليتش نفري 50 تومان شد.به دليلي با يکي از مأموران ِ آن جا درگيري پيدا کردم و به نزد ِ رييسش شکايت بردم.او از کثٍيفي ِ شهر و برخي از ناهنجاري هاي آن عذر خواهي کرد و دليلش را جنگ و مهاجر پذير بودن شيراز دانست.چند گردشگر ِ خارجي نيز ديده شدند." نگارخانه ي پارس " نيز در همين جاست.از راهنما پرسيدم که آن ها از کجا آمده اند ؟گفت: هنگ کنگ .يادداشتي در دفتر يادبود نگارخانه نوشتم ؛با اين مضمون که : بد نبود؛ولي مي توانست بهتر هم باشد.

در شيراز ،افغاني زياد ديديم.هنگام ِ بازگشت، ديدم مسئول ِ " خانه ي زينت الملوک" دارد با آن پسر ِ خاطي حرف مي زند.براي ديدن ِ " موزه ي پارس " بليت خريديم ،تخفيف دانشجويي شامل ِ بنده هم شد! از جلو ِ"مسجد و آرامگاه ِ نور" با خودرو گذشتيم و به باغ ِ عفيف آباد رسيديم.ادامه دارد ... .