يادداشت ها
بقيعي هم رفت...

 

 

 غلام حسين بقيعي ، نويسنده و خراسان شناس ، درگذشت.  وي كه به خاطر باورهاي عدالت طلبانه ي خويش، سال هايي از عمرش را در زندان هاي ستم شاهي گذراند ، تا وقتي زنده بود ، كوشيد با نوشتن آن چه ضروري مي دانست ، ذهن جوانان ايراني را روشن كند. اما در اين ميان ، شاهكار او « انگيزه » نام دارد كه شرح حال خودنوشت اوست با نثري ساده ، جذاب ، پركشش و شيرين . از ديگر آثار او مي توان به« مشاغل قديم »،« آفرينش »،« شكنجه » و « استثمار » اشاره  كرد . درگذشت او را به اهالي قلم و روشن فكران ايران تسليت مي گويم.