يادداشت ها
مشخصّات ِ فرد ِ خود محور


1-نگرش ِ قفل شده اي درباره ي صحّت ِ نظريّات ِ خود دارد و مطمئن است هميشه حق با اوست.

2-مايل است همه به او توجّه کنند ،کارهايش را تحسين کنند و او را تأييد نمايند.

3-هنگام ِ بروز ِ مشکل،راه ِ حلّ ِ خود را که به نظرش بهترين راه ِ حلّ است،به ديگران تحميل مي کند.

4-ذهنش با پيش داوري ها درباره ي افراد ِ ديگر قفل شده است.

5-ترجيح مي دهد با افرادي کار کند که نگرشي هم چون خودش داشته باشند.

6-سعي مي کند ديگران را تغيير دهد تا مطابق ِ ميل ِ وي رفتار کنند.

7-خود محور است ،امّا خود را به راستي دوست ندارد.در نتيجه،نمي تواند ديگران را نيز دوست بدارد.

8-تلاش در پوشاندن ِ نقاط ِ ضعف،کاستي ها و مشکلاتي دارد که در خود،مي بيند و انکار مي کند.

9-دروغ مي گويد؛چون مي خواهد چيزي را پنهان کند.معمولاً آن‌‌چه هست را دوست ندارد.بنا بر اين،به دروغ رومي آورَد تا به چيزي که دوست دارد ،تظاهر کند.

10-به افراد نگاهي ابزاري دارد.به همين دليل،افراد را مدّت ها در انتظار ِ خود،نگاه مي دارد و زمان ِ قرارهايش را بدون ِ توجّه به طرف ِ ديگر،تغيير مي دهد.در واقع،با اين رفتار ،احساس ِ مهم بودن مي کند.

11-وقتي با ديگران مشکل دارد،احساس مي کند همه ي جهان عليه ِ او متّحد شده اند و به همين دليل،سعي مي کند با همه بجنگد تا حقّ ِ خود را بازپس بگيرد.

12-شنونده ي خوبي نيست ،زيرا برايش فقط آنچه خودش مي گويد،مهم است.

13-در گرفتاري ها و سختي ها خشمگين مي شود و يا دلش براي خودش مي سوزد.

14-از تغيير مي ترسد و در مقابل ِ آن ،مقاومت مي کند.

15-هرگز نمي پذيرد که اشتباه کرده و از حرف ِ خود،برنمي گردد ؛حتّا اگر بداند که اشتباه کرده است.

16-هميشه مايل است در روابطش با ديگران مسلط باشد ؛براي همه تصميم بگيرد و همه از او پيروي کنند.

17-باور دارد که کامل است و از استفاده از جمله هايي چون " نمي دانم " احتراز مي کند.

18-باورها ،ارزش ها و چشم اندازش ،نتيجه ي سودجويي يا قالب هاي اجتماعي ست [که] اظهار مي دارد [و] از آن ها هميشه دفاع مي کند ؛در حالي که هنگام ِ مواجهه با تهديدي جدّي ،به راحتي از آن ها مي گذرد.

19-باور دارد که در جهان ،موجودي يگانه است.خود را از ديگران جدا مي بيند و بسياري مواقع،منافع ِ خود را در تضاد با منافع ِ ديگران مي بيند.

20-به دنبال ِ ريشه ي مشکلات و راه ِ حلّ آن ها در دنياي اطراف مي گردد ؛در حالي که ريشه ي بسياري از مشکلات در خودش قرار گرفته است.

از: ماه نامه ي تدبير،س 21،ش 229،خرداد 1390،ص 88 ،" هوش معنوي و کسب و کار" ،مرتضي ايماني فرد،رامش حقيق .