يادداشت ها
آزادي ،خاکستر ِ مُردگان نيست!


دکتر شمس الدين امير علايي

[...] " آزادي،خاکستر ِ مُردگان نيست که فقط به آن احترام کنيم،بلکه شعله ي آتشي ست که بايد بر آن سوخت برسانيم تا هم چنان فروزان [...]باقي بمانَد" .سوخت ِ اين آتش ِ سوزان ،خون هاي مَردُم است که در راه ِ سعادت ِ کشور و نسل ِ آتيه نثار مي شود.بديهي ست هر کس به قدر ِ قوّه و استعداد ِ خود،در راه ِ به ثمر رساندن ِ انقلاب بايد کوشش کند و از آن غافل نباشد .آن کارگري که با زحمت ِ خود،چرخ هاي کارخانجات ِ کشور را به حرکت درمي آورَد يا نزديک ِ کوره هاي گداخته ي نفت عَرق مي ريزد ،آن کشاورزي که از دسترنج ِ او،همه کس بهره مند مي شوند،آن دانشجويي که با اندوختن ِ معلومات ِ خود،گنجي از رنج ِ خود را براي آتيه ذخيره مي کند،آن استاد و معلمي که از افکار ِ فيّاض ِ او و از گلستان ِ معرفتش شاگردانش گُلي مي چينند و توشه اي مي اندوزند ،آن محقّق و دانشمندي که از نتيجه ي پژوهش و کاوش ،جهاني را مستفيد مي نمايد،همه و همه وظيفه دارند که در راه به ثمر رساندن انقلاب ِ خَلق جهد ِ وافر و سعي ِ بليغ به کار بَرند تا در برابر ِ مَردُم ،رو سفيد باشند.تمام ِ مجاهدات که در گذشته و حال به کار مي رود،همه به يک نقطه ختم مي شود که آن نقطه براي واژگون کردن ِ جرثومه هاي فساد و فاسد و فراهم کردن ِ زندگي ِ بهتر و بالأخره ،حکومت مَردُم بر مَردُم است.

از:مجاهدان و شهيدان راه آزادي،شمس الدين امير علايي،بي نا ،تهران ،چاپ نخست:1358،صص هـ و و.