يادداشت ها
مالکیّت یا دزدی؟

 

مهدی علایی

پرودون که او را از مؤسسّین و پایه گذاران ِ مسلک ِ سوسیالیزم در قرن ِ 19 می دانند ، نقش ِ بزرگی در انقلاب ِ سال ِ 1948 بازی کرده است.وی همان کسی ست که در 31 ژوییه ی 1848،نطق ِ مهم و مهیّجی درباره ی نقشه های اصلاحی ِ دولت و مالیات های تازه در برابر ِ مجلس ایراد کرد و علناً مالکیّت را دزدی خواند.

شارل بودلر که در آن زمان ،روزنامه ی "نجات ِ ملی" را منتشر می کرد،فوق العاده تحت ِ تأثیر ِ این نطق قرار گرفت و سه هفته بعد از آن ،دو نامه [...] برای پرودون ارسال داشت.[...]معلوم نیست که بعد از این دو نامه ،ملاقاتی بین ِ بودلر وپرودون اتّفاق افتاده است یا نه ؟فقط در مجموعه مکاتبات ِ بودلر به قرار ِ ملاقاتی به سال ِ 1865 بین ِ او و پرودون اشاره می شود.

[...] اکنون هم ژوزف پرودون ،روزنامه نگار ِ شجاع و هم شارل بودلر ،شاعر ِ آزاده از جهان ِ ما رَخت بربسته اند و ما [...] یک بار ِ دیگر تکرار می کنیم که گذشت ِ سال ها قادر نخواهد بود خاطره ی بزرگان و عزیزان را محو [...]کند .

از : روزنامه ی هیرمند ،سال ِ اوّل ،ش 3،شنبه 17/8/1337،ص 1و3.