يادداشت ها
دروغ

 

مهندس مير حسين موسوي در مناظره ي انتخاباتي خود به نقل حديثي از پيامبر پرداخته بود ، با اين مضمون كه مسلمان ممكن است گناهان ديگري را مرتكب شود ، اما دروغ نمي گويد. اخيرا ضمن تورق دوره هاي ماه نامه ي وزين يغما به شعري برخوردم كه گويا شاعر همان روايت را به نظم  كشيده بود. اينك شما و شكل منظوم آن حديث :

 

علي اصغر كشاورز

 

از امام جعفر صادق كسي كرد اين سؤال

كاي خداوند ِ علوم و  پيشواي مسلمين!

 

مي كند آيا  مسلمان دزدي و قتل و زنا ؟

گفت : آري ، هست ممكن مسلمي گردد چنين

 

گفت : آيا در امانت ها خيانت مي كند؟

گفت : مي باشد بشر را ديو حرص اندر كمين

 

گفت:  آن كس كاو مسلمان است ، مي گويد دروغ ؟

گفت : ني ني ، اين چنين كس نيست بي شك اهل دين .

 

 

( يغما / س 17 / ش 9 / ش م 197 / آذر 1343 )