يادداشت ها
احساس راحتــــي در خانه

حكومت مانند ِ خانه است . برخي ازآدم ها وقتي وارد ِ خانه مي شوند ، احساس ِ راحتي مي كنند و برخي ديگر ،پس از وارد شدن، احساس مي كنند بايد در يك حالت ِ رسمي بنشينند .حكومت ها هم همين حالت را دارند. در حكومت هاي مدرن ، يعني حكومت هايي كه مي توانند توسعه را سامان بدهند ،خودي ها عبارت اند از متخصصان و كار آفرينان.اين ها حكومت هايي هستند كه از نظر ِ پايگاه ِ اجتماعي به اين دو قشر متكي هستند.يهتر است اين جور بگوييم كه در حكومت ،شرايطي ايجاد مي شود كه وقتي آن ها وارد ِ ساختار ِ حكومت مي شوند ،احساس مي كنند وارد ِ خانه ي آشنا شده اند و در آن احساس ِ راحتي ِ كامل مي كنند .[...] اين جا هم بحث ِ نوگرايي ِ اجتماعي اساساً به تكيه گاه ِ اجتماعي ِحكومت برمي گردد. حكومت هايي كه تكيه گاه ِ اجتماعي شان متخصصان و كارآفرينان باشد، امكان را براي توسعه فراهم مي كنند ،چرا كه اين ها هستند كه نهايتاً توسعه را سروسامان مي دهند.بحث اين نيست كه به  متخصصان ِ يك  حكومت احترام بگزاريم يا نه ،آن ها بايد احساسِ ِ در خانه بودن را داشته باشند.[...] در كشورهايي كه متخصصان ِ آن به خارج مي روند ،جامعه شرايطي را فراهم كرده كه متخصص وكارآفرين درآن كشور،خود را غريبه مي بيند ؛در حالي كه بايد احساس ِ خودي بودن بكند.

از : دوماه نامه ي چشم اندازايران ،ش 69،"الزامات تحولات توسعه اي وساختار نهادي حكومت" ،دكتر حسين عظيمي،ص56.